Algemeen
Goed eten en drinken is heel belangrijk en kan voor sporters bepalend zijn wie kampioen wordt!
Voeding is naast bijvoorbeeld training, kleding e.d. een van de variabelen waar je invloed op kan uitoefenen. En door de juiste voeding is wel degelijk aangetoond dat je langer kan trainen, dat je beter belastbaar bent en dat de kans op ziektes en blessures kleiner worden.

Naast voldoende bewegen is goede en op jouw inspanning afgemeten voeding essentieel ter voorkoming van overgewicht bij jong en oud.

Een standaard advies is niet te geven want iedereen is anders.
Wat voor de één werkt kan voor de ander juist niet werken.
Voor een gedegen advies zal ik persoonlijk een gesprek met je moeten voeren en samen met jou kijken naar je leef- en voedingspatroon. 

Ik kan je er mee helpen, kijk bij de onderwerpen in het linker menu.
Wil je een afspraak met me maken voor een persoonlijk advies of mogelijkheden die ik jou kan bieden mail me dan op info@dieetslim.nl.


Omgangsregels diëtiste en cliënt (verkorte versie)
Deze regels zijn gebaseerd op de modelregeling van de vereniging van Diëtisten (NVD).

 

Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en de diëtiste. 
Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken. Zowel u als de diëtiste zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
De diëtiste heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. 
De diëtiste zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling / begeleiding. U als cliënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de diëtiste. Alleen dan kan de diëtiste u een goede behandeling bieden.
De diëtiste respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen. 
U mag van de diëtiste een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtiste met collegae en wint informatie in bij anderen die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de (hoofd)trainer en coach.
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtiste bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als cliënt dient het privéleven van de diëtiste te respecteren.
De diëtiste houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de Cliënt aan de Diëtist voor ieder consult op declaratiebasis. Binnen 14 dagen na declaratiedatum dient het verschuldigde te worden overgemaakt op de door de Diëtist aangegeven bankrekening. Compensatie door de Cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de Diëtist uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de Diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie bij het Informatie- en Klachtenbureau  Gezondheidszorg in uw regio.

De algemene voorwaarden en AVG regels zijn in te zien in de praktijk of op te vragen.